O indeksu

LEI (Local eGovernment Index – lokalni indeks eUprave) predstavlja novi mehanizam merenja stepena digitalizovanosti i razvoja eUprave u opštinama i gradovima u Srbiji. Razvija se u okviru istoimenog projekta koji sprovodi NALED, a finansira Evropska unija. Osnovni cilj je unapređenje eUprave i poboljšanje sprovođenja zaštite podataka o ličnosti u jedinicama lokalnih samouprava kroz osnaživanje građana i organizacija civilnog društva u reformskim procesima.

Planirano je da LEI indeks postane monitoring alat koji će doprineti većoj transparentnosti, otvorenosti i odgovornosti javne uprave. Kroz podizanje svesti građana, podršku i praćenje rada opštinskih i gradskih uprava, predviđa se povećanje upotrebe elektronskih usluga čime se smanjuje broj odlazaka na šaltere i čekanja u redovima i posredno utiče na smanjenje rizika izazvanih pandemijom korona virusa.

LEI će u svojoj konačnoj formi sadržati ocene za sve lokalne samouprave u formi baze podataka i omogućiće različite vrste analiza. Neke od mogućih načina analize su:
- Komparativna analiza ukupnih ocena JLS, rangiranjem svih pojedinačnih JLS ili grupa JLS po različitim kriterijumima (stepen razvijenosti, geografski položaj, region, okrug i slično).
- Komparativna analiza JLS po osnovnim kategorijama, grupama ili pojedinačnim pokazateljima. - Analiza učestalosti ispunjenih i neispunjenih pojedinačnih pokazatelja na celom uzorku.
- Prosečne vrednosti po svim nivoima na ukupnom uzorku svih JLS, odnosno na nivou Republike Srbije.
- Analize ispunjenosti kriterijuma i dostignutih kapaciteta na nivou pojedinačnih JLS, te njihovo poređenje sa prosečnim vrednostima na nivou celog uzorka.

NALED će u okviru projekta obezbediti grafički prikaz rezultata za sve JLS u Srbiji putem interaktivne mape dostupne na internet prezentaciji, koja će biti javno dostupna.