O projektu

O projektu

Projekat “Uspostavljanje indeksa eUprave (LEI) za jedinice lokalne samouprave u Republici Srbiji” (skraćeno: LEI projekat) ima za cilj unapređenje eUprave i poboljšanje sprovođenja zaštite podataka o ličnosti u jedinicama lokalnih samouprava kroz osnaživanje građana i organizacija civilnog društva u reformskim procesima. Projekat sprovodi NALED, a sufinansira Evropska unija. Period realizacije projekta je od 1. marta 2021. do 28. februara 2023. godine.

U okviru ovog projekta izrađen je poseban softver kojem pristupaju opštine i gradovi radi popunjavanja upitnika o stepenu razvijenosti eUprave, a softver se takođe puni podacima koji se dobijaju od drugih organa – RATEL, Kancelarija za IT i eUpravu, Republički geodetski zavod, Republički zavod za statistiku, itd. Tokom 2022. godine sprovedeno je prvo merenje LEI indeksa, a rezultati, koji ukazuju na stepen razvijenosti eUprave na lokalnom nivou, biće predstavljeni na interaktivnoj mapi, gde će korisnici moći detaljnije da se upoznaju sa karakteristikama gradova i opština u domenima infrastrukture, ljudskih kapaciteta, zastupljenosti i kvaliteta eUsluga, kao i uključivanja građana u razvoj eUprave na lokalnom nivou.

U okviru projekta biće organizovan je ciklus obuka za predstavnike jedinica lokalnih samouprava (načelnike gradskih i opštinskih uprava i službenike za sprovođenje procedura u okviru elektronske uprave (eUprave) i elektronskog kancelarijskog poslovanja) i organizacije civilnog društva u oblasti elektronske uprave, elektronskog poslovanja, informacione bezbednosti i zaštite podataka o ličnosti, budući da projekat ima za cilj osnaživanje građana i organizacija civilnog društva u monitoringu razvoja eUprave na lokalu i njihovo aktivno uključivanje u ovaj proces.

Projekat takođe promoviše primere dobre prakse kroz Vodič dobrih praksi u oblasti elektronske uprave na lokalnom nivou, ali i da pruži podršku onim lokalnim samoupravama koje pri prvom merenju indeksa pokažu najlošije rezultate.

LEI indeks je dosad prepoznat kao važan alat sa potencijalom da redovno prati stanje razvoja eUprave na lokalnom nivou u Republici Srbije, pa je predložen da postane deo Akcionog plana Programa razvoja eUprave za period 2023-2025, čije se usvajanje očekuje. To znači da će se LEI metodologija koristiti kao zvanični pokazatelj nivoa razvijenosti elektronskih usluga u gradovima i opštinama.

Ciljevi i rezultati projekta:

  • Osigurati viši nivo transparentnosti, otvorenosti i odgovornosti lokalnih samouprava kroz uspostavljanje LEI indeksa,
  • Unaprediti vladavinu prava u oblasti zaštite podataka i elektronske uprave kroz podizanje svesti, pružanje podrške i sprovođenje monitoringa rada lokalnih samouprava u domenu zaštite podataka i eUprave.

Ključne aktivnosti projekta su:

  • Razvoj metodologije LEI indeksa
  • Prikupljanje podataka i informacija / Merenje LEI indeksa
  • Razvoj LEI softvera i online interaktivne mape
  • Organizacija obuka za jedinice lokalne samouprave i organizacije civilnog društva
  • Organizacija okruglih stolova sa predstavnicima javnog, privatnog i civilnog sektora radi prezentacije rezultata LEI merenja
  • Izrada Vodiča dobrih praksi u oblasti elektronske uprave na lokalnom nivou
  • Organizacija završne konferencije