O LEI indeksu

LEI Local eGovernment Index – lokalni indeks eUprave

LEI (Local eGovernment Index – lokalni indeks eUprave) predstavlja novi mehanizam merenja stepena digitalizovanosti i razvoja eUprave u opštinama i gradovima u Srbiji. Razvija se u okviru projekta "Uspostavljanje indeksa e-Uprave (LEI) za jedinice lokalne samouprave u Republici Srbiji" koji sprovodi NALED, a sufinansira Evropska unija. Osnovni cilj je unapređenje eUprave i poboljšanje sprovođenja zaštite podataka o ličnosti u jedinicama lokalnih samouprava kroz osnaživanje građana i organizacija civilnog društva u reformskim procesima.

Planirano je da LEI indeks postane monitoring alat koji će doprineti većoj transparentnosti, otvorenosti i odgovornosti javne uprave. Kroz podizanje svesti građana, podršku i praćenje rada opštinskih i gradskih uprava, predviđa se povećanje upotrebe elektronskih usluga čime se smanjuje broj odlazaka na šaltere i čekanja u redovima i posredno utiče na smanjenje rizika izazvanih pandemijom korona virusa.

LEI će u svojoj konačnoj formi sadržati rezultate za lokalne samouprave u Srbije koje su bile deo pilot istraživanja, odnosno prvog merenja LEI indeksa, i to u formi interaktivne mape i baze podataka, te će omogućiti različite vrste analiza i pregleda prikupljenih i obrađenih podataka. Neke od mogućih načina analize i pregleda su:
- Detaljan pregled ukupnih vrednosti LEI indeksa, njegovih komponenti i pojedinačnih indikatora na pojedinačnom i ukupnom uzorku svih JLS, odnonso proseku svih gradova i opština obuhvaćenih pilot merenjem;
- Komparativna analiza ukupnih vrednosti LEI indeksa na dva pojedinačna uzorka JLS kao i mogućnost upoređivanja sa prosekom svih gradova i opština obuhvaćenih pilot merenjem;
- Komparativna analiza vrednosti JLS po komponentama i pojedinačnim indikatorima LEI indeksa;
- Analiza učestalosti ispunjenih i neispunjenih pojedinačnih pokazatelja na celom uzorku (biće dostupno nakon drugog merenja LEI indeksa);
- Analize ispunjenosti kriterijuma i dostignutih kapaciteta na nivou pojedinačnih JLS, te njihovo poređenje sa prosečnim vrednostima na nivou celog uzorka (biće dostupno nakon drugog merenja LEI indeksa).

INDEKS.png